Náš tým

Magdaléna Skřivánková

V Area Fausta poskytuje klientům úvodní konzultace k asistovaným kontaktům i předávání, poradenské konzultace, a pro ostatní kolegy působí jako supervizorka.

Vystudovala Sociálně právní akademii a katedru Sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Je absolventkou sebezkušenostního výcviku v psychodynamické a hlubině orientované psychoterapii se speciálním zaměřením na využití arteterapie a dalších kurzů a výcviků např.: Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny, Výcvik Vztahové psychoterapie dětí a dospívajících, Videotrénink interakcí, Úvod do řízení a supervize, Práce s dětmi, které zažily domácí násilí, Psychosociální péče o děti ohrožené nebo vystavené sexuálnímu zneužívání a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti.

Působí také jako odborná asistentka na  1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Centru adiktologie.

Aktivně vystupuje na konferencích a publikuje v oblasti sociální práce a mezilidských vztahů s důrazem na postavení rodičů a dětí v rozvodové a rozchodové situaci.

Magdaléna Skřivánková poskytuje poradenství v oblasti rozchodů a rozvodů po celou svoji pracovní kariéru. Má zkušenosti i s rozchody stejnopohlavních párů, ať už s dětmi či bez dětí. Specializuje se na přípravu dohod o budoucí úpravě výchovy a výživy dětí, o formách komunikace a o dalších důležitých oblastech vašeho života.

Jana Brůnová

V Area Fausta poskytuje klientům poradenské konzultace, vede úvodní konzultace k asistovaným kontaktům v angličtině a zastupuje Mgr. Skřivánkovu v případě její nepřítomnosti.

Je absolventkou katedry Sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V roce 2013 dokončila „Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii” (800 hodin), který je akreditován pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Dále absolvovala řadu výcviků a kurzů zaměřených na individuální poradenství, diagnostiku, práci s rodinou a dětmi i dospívajícími (např.: Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny, Sociální anamnéza a diagnostika rodiny, Systemická práce s dětmi a dospívajícími) a další témata.

V oblasti psychosociálního poradenství a sociálních služeb působí od roku 2000. Má praxi především z organizací zaměřených na práci s rodinou a dětmi. Podílela se na řadě projektů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v neziskových organizacích i ve státní správě.

Pracovala např. jako koordinátorka nízkoprahového klubu, sociální pracovnice na oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo jako výchovná poradkyně na ZŠ.

Individuální práci s klienty se věnuje i formou poradenství a psychoterapeutické praxe.

Působí také ve firemním prostředí v oblasti řízení lidských zdrojů.

Aneta Baierová

V Area Fausta se účastní a monitoruje asistovaná předávání a kontakty rodičů s dětmi, věnuje se poradenství a psychoterapii dětí i dospělých.

Vystudovala magisterský obor Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje studium Adiktologie na 1. lékařské fakultě. Absolvuje akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Integrované psychoterapii, má hotový kurz Psycholog ve zdravotnictví, kurz Kompletní krizové intervence, kurz Práce s klientem v akutní krizi a kurz Reflektování v praxi pomáhajících profesí. Dále má zkušenosti ze stáží z prostředí zdravotnictví, školství atd., a bohaté zkušenosti z práce na krizové lince.

Mimo AF v současné době pracuje jako psycholožka v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice se závislými klienty, kde se věnuje individuální, skupinové i rodinné terapii, a připravuje se na atestaci z klinické psychologie.

Jana Malinovská

V Area fausta se věnuje asistovaným kontaktům a předáváním a nově i adiktologickému poradenství.

Vystudovala bakalářský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě a v současné době studuje Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Má započatý základní výcvik krizové intervence.

Má zkušenosti s prací s různými věkovými skupinami a lidmi z rozdílných socioekonomických prostředí, které mimo jiné nasbírala i během lékařských a adiktologických praxí.

Dříve pracovala na urgentním příjmu jako asistent pacientů a několik let se věnovala dobrovolnické práci se seniory a s dětmi. V rámci humanitární práce se účastnila zdravotnické mise v Malawi pod záštitou International Humanity.

Nyní se také věnuje výzkumu v Kognitivním centru Neurologické kliniky ve FN Motol.

Michaela Pacáková

V Area Fausta asistuje u kontaktů a předávání dětí druhému rodiči.

Vystudovala bakalářský stupeň oboru obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v navazujícím magisterském studiu.

V rámci střední školy se rok vzdělávala ve Francii. Je absolventkou kurzů jako např.: kurz pro lektory programů dlouhodobé primární prevence, fenomén šikany ve školním prostředí či specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny.

Působí také jako lektorka Programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na základních školách, kde využívá prvky zážitkové pedagogiky.

Veronika Vondráčková

V Area fausta se věnuje asistovaným kontaktům a předáváním. Nově připravuje kroužek pro děti, které zažily rozvod rodičů.

Vystudovala bakalářský program psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také zde ukončila magisterské studium. Má výcvik v kompletní krizové intervenci, který uplatňuje především při práci konzultantky dětské krizové linky.

Pro svou práci sbírala zkušenosti na stážích v Krizovém centru RIAPS, Dětském krizovém centru.

Absolvovala četné kurzy – například kurz „Psycholog ve zdravotnictví“, výcvik v chatové krizové intervenci nebo kurz „Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny“. Věnuje se také lektorské činnosti ve spojitosti s divadlem a improvizací.

Podílela se na chodu dramaterapeutické skupiny pro děti s ADHD a autismem a dva roky vedla dramaterapeutickou dílnu na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice pro dospělé pacienty s duševním onemocněním.

Zkušenosti s dětmi v náročných situacích a zkušenosti se skupinovou prací propojí v připravovaném dětském kroužku.

Karolína Ženíšková

V Area Fausta se věnuje asistenci u předávání dětí a jejich kontaktů s rodiči.

Absolvovala magisterské studium psychologie na FF UK, dříve studovala francouzskou filologii. 

Dva roky pracovala jako výzkumná asistentka v Národním ústavu duševního zdraví. Další zkušenosti v oboru získala na stážích v Dětské psychiatrické nemocnici Louny nebo v denním stacionáři Horní Palata. V poslední době absolvovala Rozvojový kurz zážitkové pedagogiky pro pedagogické pracovníky a také vzdělávací program Specifika práce s dětmi v období rozpadu rodiny. Právě dětem a rodičům v období rozpadu rodiny by se ráda dále profesně věnovala.

Nyní působí také  v ZŠ Ječná, kde pracuje s dětmi se sluchovým postižením a dětmi s vývojovou dysfázií.

Johana Labusová

V Area Fausta asistuje u kontaktů a předávání dětí druhému rodiči.

Má vystudovaný obor Sociální pedagogika na VOŠ Jabok  a zároveň je studentkou Sociální a pastorační práce na Evangelické teologické fakultě UK.

Absolvovala výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů a v současnosti dělá ve volném čase hlavní vedoucí na česko-německých táborech.

Pracovala v Projektu „Kámoš“ (služby, které podporují sociálně slabé a znevýhodněné rodiny).

Díky školním praxím má zkušenosti s prací s různými věkovými skupinami a lidmi z rozdílných socioekonomických prostředí, dlouhodobě vykonávala dobrovolnickou práci s lidmi s postižením.

Lucie Kršková

V Area fausta se věnuje asistovanému předání a asistovaným kontaktům rodičů s dětmi.

V současné době studuje magisterské studium adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Dále má ukončený základní kurz krizové intervence a motivační rozhovory. Díky adiktologickým praxím nasbírala zkušenosti s prací s lidmi různých věkových skupin i z různého socioekonomického prostředí.

Nyní již 2 rokem pracuje na Národní lince pro odvykání.

Adéla Černá

V Area Fausta se věnuje asistovaným kontaktům a asistovanému předávání.

Je absolventkou bakalářského studia adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Nyní nastoupila na navazující magisterský obor.

V průběhu studia absolvovala řadu odborných praxí v systému léčebné péče závislostí. Při studiu se specializuje na práci s dětmi a adolescenty se závislostí, praktikovala mimo jiné i v dětském detoxikačním centru v Nemocnici Pod Petřínem. Nyní tam dochází jako dobrovolnice.

V současné době se chystá na kurz krizové intervence.

Dagmara Hergetová

Marta Fišerová

V Area Fausta se věnuje asistovaným předáváním a kontaktům. Dále také poskytuje klientům úvodní konzultace v angličtině.

Vystudovala bakalářský obor Psychologie v Anglii a následně dokončila magisterské studium v oblasti Dětské psychologie a duševního zdraví na univerzitě ve Skotsku.

Má zkušenosti v oblasti psychologického výzkumu se zaměřením na vývojovou psychologii a interakci mezi dětmi a rodiči.  Práci s dětmi se věnuje v rámci vztahové primární prevence, dříve působila jako asistentka pedagoga v bilingvní škole ve Skotsku. Pracovala také jako rodinná průvodkyně v projektu pro neformálně pečující, kde sestavovala plány komplexní podpory cílené na zlepšení kvality života pečujícím osobám. Dále absolvovala stáž na psychiatrickém oddělení pro dospělé v PN Bohnice.

Má započatý výcvik Vztahové psychoterapie dětí a adolescentů a právě v této oblasti by se ráda profesně rozvíjela.

Dříve s námi spolupracovali

Kateřina Albrechtová

Michaela Babková

Markéta Čermáková

Tereza Hroníková

Aneta Kudrličková

Kateřina Malá

Hedvika Mocová

Tereza Nálepková

Lucie Novotná

Petra Rejthárková (Milichovská)

Michaela Rolníková (Kocvelda)

Mariana Radošovská

Zuzana Široká

Barbora Švarcová

Jiří Tupý